ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

                                                                                                                       

Фізична особа-підприємець Хасанов Максим Рафісович (надалі «Виконавець»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстраційний номер 2010350000000185141), пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти договір про надання інформаційних послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір) відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11  Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт).

1.3. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється  оплата  Послуг Виконавця згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.4. Письмовий текст цього Договору може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційного веб-сайту Виконавця  https://hasanauto.com

1.5. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма умовами співпраці, тарифами Виконавця, які розміщені на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com, прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.

1.7. Всі умови та обмеження щодо надання Послуг встановлені Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.8. У Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Послуги – інформаційні послуги на ринку пошуку та перевірки автомобілів на території України, що надаються в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Порядком надання інформаційних послуг;

Месенджер  – інструмент для переписок, взаємодії та надання інформації (Viber або Telegram).

Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору та Порядку надання інформаційних послуг. Акцепт здійснюється зі сторони Замовника шляхом звернення в месенджер через офіційний веб-сайт Виконавця https://hasanauto.com написанням будь-якого тексту до обраного чату.

Офіційний веб-сайт Виконавця https://hasanauto.com – веб-сторінка в мережі Інтернет, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця, тарифи та Послуги, що ним надаються;

Живий огляд – офлайн-перевірка авто, надання фото-відео звітів та коментарів по стану авто.

Звіт – картинка, на якій описані деталі по стану авто за результатами перевірки. Надсилається Виконавцем у Месенджер.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку надання інформаційних послуг.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику інформаційних послуг на ринку пошуку та перевірки авто по всій території України через переписку в месенджерах та консультації по телефону.

2.2. Порядок надання Послуг, інформаційної взаємодії між Сторонами та інші особливі умови надання Послуг визначаються цим Договором та Порядком надання інформаційних послуг, оприлюдненим на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com

 

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Акцепт.

Для отримання Послуг Замовник проходить Акцепт: погоджується з умовами цього Договору, шляхом вибору месенджера на сайті Виконавця (https://hasanauto.com) і написання будь-якого тексту в обраний чат.

3.2. Обговорення критеріїв пошуку авто.

Замовник надає критерії пошуку авто, а Виконавець, якщо необхідно, надає свої поради та рекомендації стосовно цього.

3.3. Оплата послуг.

Замовник сплачує вартість послуг на рахунок Виконавця, який зазначений в цьому Договорі.

3.4. Пропозиція варіантів.

Виконавець пропонує список варіантів авто, які підходять під критерії пошуку Замовника. Список надається в месенджер, до якого звернувся Замовник і акцептував цей Договір.

3.5. Вибір варіантів для перевірки.

Замовник обирає варіанти, які бажає перевірити та інформує про це Виконавця в месенджер, або в телефонній розмові.

3.6. Надання звітів.

Виконавець проводить перевірки обраних Замовником автомобілів і надає стислі звіти, по яких Замовник зможе первинно оцінити стан кожного авто с уст продавців.

3.7. Надання контактів для живого огляду.

Замовник обирає найцікавіші варіанти, по яких бажає провести живий огляд, а Виконавець надає контакти людей, які можуть його провести в регіоні, де продається авто.

3.8. Супровід та підтримка.

Виконавець, якщо це необхідно, надає подальший супровід та підтримку для Замовника: відповідає на будь-які питання які виникнуть стосовно живого огляду обраних машин та надає консультації з переоформлення авто.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язується:

4.1.1. Самостійно ознайомитись з умовами Договору, Порядку надання інформаційних послуг, а також тарифами Виконавця, що представлені на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com.

4.1.2. Здійснити оплату відповідно до умов цього Договору за тарифами Виконавця, що зазначаються на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com.

4.1.3. Дотримуватись умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг.

4.1.4. Забезпечити належну роботу обладнання, програмних та/або технічних засобів, каналів зв'язку, необхідних для отримання Послуг.

 

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати Послуги в обсязі та у порядку відповідно до цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, що представлений на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com, протягом оплаченого строку їх надання.

4.2.2. Визначати перелік довірених осіб, які мають право вчиняти дії для отримання Послуг Замовником.

4.2.3. У разі необхідності Звертатися до Виконавця за консультаційною та технічною підтримкою в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00 за київським часом.

4.2.4. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем.

4.2.5. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

4.2.6. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця. У такому разі дата отримання Виконавцем такого повідомлення вважається датою розірвання Договору Замовником. Така відмова не дає Замовнику права на повернення сплачених ним коштів.

4.2.7. Отримати від Виконавця акт виконаних робіт. Для цього Замовник повинен написати запит на акт в месенджер. Якщо це не було зроблено протягом п’яти робочих днів з моменту надання послуги – послуги, в такому випадку, вважатимуться такими, що надані у повному обсязі, а  Акт здачі-приймання наданих послуг, в такому разі, не підписується і вважатиметься автоматично схваленим з боку Замовника.

 

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Надавати Замовнику Послуги згідно з умовами Договору, Порядку надання інформаційних послуг, представленого на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com та відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3.2. Надавати Замовнику необхідну інформацію та відомості, які стосуються виконання Договору.

4.3.3. В робочі дні з понеділка по п`ятницю з 09.00 до 18.00 за київським часом здійснювати інформаційну та технічну підтримку Замовника у разі його звернення.

4.3.4. Запобігати несанкціонованому розголошенню конфіденційної та іншої інформації Замовника. 

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Здійснювати повноваження, встановлені чинним законодавством для особи, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг.

4.4.2. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, що представлений на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com.

4.4.3. Отримувати, обробляти і зберігати реєстраційні дані Замовника, у тому числі конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, регульовану інформацію та звітні дані Замовника з метою надання Послуг.

4.4.4. Вносити зміни до умов цього Договору і тарифів на Послуги, шляхом оприлюднення змін на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com, з попередженням Замовника до того, як він зробить наступний платіж.

4.4.5. Створювати та зберігати архіви даних, що отримує Виконавець під час надання Послуг Замовнику, та розкривати відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.4.6. Припинити надання Послуг Замовникам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

5.1. Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуг на умовах 100% передплати.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі 10 цього Договору.

5.3. Вартість Послуг встановлюється відповідно до діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com.

5.4. Якщо Виконавець не має можливості провести перевірку обраного Замовником авто через умови, які від нього не залежать, – Замовник має право замовити перевірку будь-якого іншого авто без додаткових оплат.

5.5. У разі, якщо Виконавець, через умови які не залежать від нього, не зміг провести перевірку необхідної кількості авто, у відповідності до умов прописаних на сайті на Виконавця (https://hasanauto.com), – невідпрацьовані кошти не повертаються для Замовника, а послуга вважається наданою в повному обсязі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, а також умов Порядку надання інформаційних послуг, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням умов даного Договору.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на неї відповідно до цього Договору, або умови Порядку надання інформаційних послуг, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Виконавець несе відповідальність за порушення вимог провадження діяльності з надання інформаційних послуг, передбачених чинним законодавством України для осіб, уповноважених надавати відповідні послуги.

6.4. Замовник несе відповідальність за зміст, повноту та достовірність інформації, яку він надає. Замовник приймає на себе всі можливі ризики, пов’язані з наданням ним помилкових або неточних даних.

6.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за затримки або перебої у наданні Послуг, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця.

6.6. Виконавець не несе відповідальність у разі неналежного надання послуг, якщо неналежне виконання є наслідком порушень умов даного Договору з боку Замовника.

6.7. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про надання Виконавцем послуг.

6.8. Виконавець не несе відповідальність за діяльність/бездіяльність осіб, яких рекомендує Замовнику для проведення живих оглядів.

6.9. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).   

6.10. Виконавець не несе відповідальність за зміст наданих звітів. Заповнюючи їх, він виключно опирається на інформацію з третіх уст та джерел.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1.  Порядок врегулювання спорів

7.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.1.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем у передбачені законодавством строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.1.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

7.2. Прикінцеві положення

7.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

7.2.2. Актуальна версія цього Договору публікується на офіційному веб-сайті Виконавця https://hasanauto.com.

7.2.3. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників одночасно.

7.3. Умови конфіденційності

7.3.1. Будь-яка інформація, окрім звітів наданих Виконавцем, отримана Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, в тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником умов цього Договору та діє протягом  місяця з початку ведення переписок в Месенджерах, посилання на які розміщено на сайті на Виконавця (https://hasanauto.com).

8.2. Пролонгація Договору на наступний строк  відбувається шляхом написання Замовником будь-якого повідомлення в Месенджер Виконавця, посилання на які розміщено на сайті на Виконавця (https://hasanauto.com).

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

9.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Хасанов Максим Рафісович

ЄДРПОУ: 3412716793

 

Банк отримувача: АТ УНІВЕРСАЛ БАНК (Mono)

ЄДРПОУ: 21133352

Номер картки: 4035 2000 4175 9678

Р/Р: UA093220010000026009330002257

МФО: 322001

 

Адреса: Хмельницька обл., Славутський район, м. Славута, вул. Садова, буд. 17, кв. 11

Тел. Для зв’язку: +380 67 376 62 15

E-mail: director@hasan-auto.com

Copyright 2019 © Hasan Auto